Sanskar

यह मन रूपी कुत्ता, द्वार-द्वार घूम रहा है

यह मन रूपी कुत्ता, द्वार-द्वार घूम रहा है | Sadguru Shri Riteshwar Ji | Sanskar TV | Pravachan

More Like This