Sanskar

जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुका है, वही नशे का सहयोग लेता है

जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुका है, वही नशे का सहयोग लेता है | Sadguru Shri Riteshwar Ji Maharaj | Motivational Pravachan | Sanskar TV

More Like This